Projekt 1.4.1A

Przedsiębiorstwo Agencja Artystyczno-Animacyjna Anna Zatorska
realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I - Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest rozwój Agencja Artystyczno-Animacyjna Anna Zatorska poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. "Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki". Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie - wzrost rentowności organizacji. Wartość projektu: 61.500,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 42.500,00 PLN.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-2617/20-00 pn. „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa  Agencja Artystyczno-Animacyjna Anna Zatorska poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej pn. "Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki" w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2617/20-00 zawartej dnia 30.07.2021 r.