Regulamin organizacji urodzin dla dzieci w Party4You

 

 1. Imprezy odbywają się w lokalu Party4You, znajdującym się w Białymstoku przy ul. 11-go Listopada 28 (budynek lodowiska BOSiR), prowadzonym przez Agencję Artystyczno-Animacyjną Anna Zatorska.
 2. Wstępnej rezerwacji terminu można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną (nr tel. i adres e-mail na stronie w zakładce kontakt).
 3. Właściwa rezerwacja odbywa się po uzgodnieniu terminu, zakresu usługi oraz wpłaceniu zadatku.
 4. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie i zależy od przewidywanej wartości całej usługi.
 5. Uiszczenie zadatku równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego dotyczy konkretnego, uzgodnionego z Wykonawcą terminu i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub zmiany terminu przez Zamawiającego.
 7. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł zrealizować imprezy z przyczyn obiektywnych ale od niego niezależnych, zadatek podlega zwrotowi.
 8. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego podlega zwrotowi w podwójnej wysokości jeżeli impreza nie odbędzie się z winy Wykonawcy.
 9. Czas imprezy jest określony i stanowi przedmiot umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
 10. Lokal, wraz z uzgodnioną ilością miejsc na poczęstunek (stoły z zastawą, krzesła oraz fotel dla Jubilata) udostępniany jest Zamawiającemu w celu przygotowania poczęstunku na kwadrans przed terminem rozpoczęcia imprezy.
 11. Lokal powinien zostać opuszczony przez Zamawiającego w kwadrans po zakończeniu imprezy.
 12. W przypadku większej liczby gości niż uzgodniona, Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 13. W przypadku mniejszej liczby gości niż zamówiona, cena usługi nie ulega zmniejszeniu.
 14. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek i ewentualne zaliczki, Zamawiający reguluje najpóźniej w chwili zakończenia imprezy.
 15. Zamawiający/Organizator jest odpowiedzialny za zaproszonych gości.
 16. Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny i bezpieczeństwo lokalu oraz urządzeń.
 17. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice/opiekunowie lub Zamawiający/Organizator.
 18. Wykonawca realizuje uzgodniony z Zamawiającym program i nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy.
 19. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania uczestników tj.: niestosowania się do wydawanych przez personel instrukcji, nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, czy też ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz współżycia społecznego.
 20. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie lokalu w sytuacjach gdy ich utracie lub zniszczeniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności.
 21. Poczęstunek dla dzieci może być przez nie spożywany wyłącznie w miejscu, w którym został przygotowany. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych do innych pomieszczeń lokalu.
 22. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania uczestników imprezy odpowiada Zamawiający/Organizator.
 23. Za szkody materialne w powstałe mieniu Wykonawcy, może on żądać od Zamawiającego ich naprawienia, obciążyć kosztami ich usunięcia lub żądać innego zadośćuczynienia.